Sekcja Opieki nad chorymi w domu
 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

  1. Aby uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych należy zgłosić taką potrzebę do tutejszego ośrodka osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich:

   DDP: Oświęcim, ul. Czecha 8, tel. 33/841-17-81, 667 608 868

   kierownik sekcji: Joanna Saternus;  koordynator usług opiekuńczych: Barbara Krzemień

  2. Po zgłoszeniu pracownik socjalny MOPS w Oświęcimiu odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania, przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala indywidualny zakres, wymiar i wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
  3. Następnie ośrodek pomocy społecznej bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 dni, wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu, bądź odmowie tej formy pomocy.

 2. Usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania

  1. Aby uzyskać pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zgłosić taką potrzebę do tutejszego ośrodka osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich i dostarczyć wniosek lekarski określający zakres oraz okres i częstotliwość zabiegów.

   (druk wniosku dostępny jest w siedzibie ośrodka)

  2. Po zgłoszeniu pracownik socjalny MOPS w Oświęcimiu odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania, przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala indywidualny zakres, wymiar i wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

   Następnie ośrodek pomocy społecznej bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 dni, wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu, bądź odmowie tej formy pomocy.

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu