Sekcja OS
  1. Pobyt osoby starszej w Sekcji OS jest płatny, a odpłatność uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu w rodzinie.

  2. Odpłatność składa się z indywidualnie ustalonej w decyzji opłaty stałej oraz opłaty za posiłki, którą określa Dyrektor DDP.

  3. Odpłatność za pobyt należy uiszczać u kierownika sekcji w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE O/ OŚWIĘCIM

89 8136 0000 0031 0040 2000 0030

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT OSOBY STARSZEJ W SEKCJI OS

lp

Dochód osoby wyrażony w % od kryterium dochodowego określonego w ustawie
(dochody zaokrągla się do pełnego złotego)

Dochód netto dla osoby samotnej

Dochód netto dla osób w rodzinie

Dzienna odpłatność za pobyt wraz z zakresem usług w zł.

1

do 100% kryterium dochodowego

Do  634,00

Do  514,00

bezpłatnie

2

>100% <= 110%

635,00  –  697,00

515,00  –  565,00

1,00 zł

3

>130% <= 150%

698,00  –  951,00

566,00  –  771,00

2,00 zł.

4

>170% <= 190%

952,00  –  1.204,00

772,00  –  976,00

3,00 zł.

5

>220% <= 220%

1.205,00  –  1.394,00

977,00  –  1.130,00

4,00 zł.

6

>260% <= 260%

1.395,00  –  1.648,00

1.131,00  –  1.336,00

5,00 zł.

7

>310% <= 300%

1.649,00  –  1.902,00

1.337,00  –  1.542,00

7,00 zł.

8

>300 %

Pow. > 1.903,00

Pow. > 1.543,00

10,00 zł

Aktualna stawka żywieniowa: 7,00 zł.(śniadanie + obiad) / dzień pobytu osoby starszej

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu