Sekcja MD

REGULAMIN SEKCJI OPIEKI NAD MAŁYMI DZIEĆMI

Rozdział I  Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Sekcji, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

§2

1. Przedmiotem działania Sekcji MD jest realizacja zadań własnych miasta Oświęcim w zakresie zapewnienia opieki małym dzieciom od 4 miesiąca życia do 3 lat.

2. Usługami sekcji mogą być objęte dzieci,które nie rozwijają się prawidłowo, jednak mimo niepełnosprawności mogą funkcjonować w grupie z dziećmi, nie wymagają indywidualnej opieki i podejmowania specjalistycznych oddziaływań.

Rozdział II Organizacja pracy Sekcji

§3

1.Rok opiekuńczy w Sekcji MD trwa od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 lipca następnego roku kalendarzowego. W miesiącu sierpniu jest przerwa wakacyjna przeznaczona na prace porządkowo – remontowe, która wynosi od 14 do 31 dni. W przypadku przerwy trwającej krócej niż 31 dni kalendarzowych w sekcji organizowany jest dyżur. Limit przyjęć na dyżur jest ograniczony, w zależności od możliwości zorganizowania dzieciom właściwej opieki uwzględniając okres urlopowy pracowników. Długość przerwy wakacyjnej jest ustalana przez Dyrektora DDP do 31 marca danego roku kalendarzowego.

2.Sekcja MD złożona jest z oddziałów, w których dzieci zgrupowane są wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych:

a) oddział I - RYBKI – dzieci od 4 m-ca do 18 m-ca życia

b) oddział II - RACZKI – dzieci od ok. 15 m-ca do 28 m-ca życia

c) oddział III - ŻABKI – dzieci od ok. 20 m-ca do 36 m-ca życia

3.Organizację dnia pracy Sekcji w tym godziny posiłków i czynności opiekuńczo-wychowawcze, określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Kierownika Sekcji.

§4

1. Prawo pobytu dziecka wraz z zakresem usług w Dziennym Domu Pomocy w Sekcji MD przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez podmiot kierujący - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, na wniosek rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2.Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi przeznaczona jest dla dzieci do lat 3 których, miejscem zamieszkania jest miasto Oświęcim.

3.Dzieci, które ukończyły 3 rok życia są uprawnione do korzystania z usług DDP do końca danego roku opiekuńczego.

4. Limit przyjęć do Sekcji MD wynosi 58 dzieci, w tym:

a) w oddziale I do 15 dzieci lub do 18 dzieci, w zależności od organizacji oddziałów w roku opiekuńczym,

b) w oddziale II do 18 dzieci lub do 28 dzieci w zależności od organizacji oddziałów w roku opiekuńczym

c) w oddziale III do 18 dzieci lub do 28 dzieci w zależności od organizacji oddziałów w roku opiekuńczym

5. Ustalenia limitów w poszczególnych oddziałach dokonuje się w drodze postanowienia dyrektora DDP, po analizie zgłoszeń, nie później niż do 20 lipca danego roku.

6.Dyrektor DDP w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka do Sekcji ponad ustalony w ust.4 limit.

§ 5

1.W Sekcji powołany jest Zespół Konsultacyjny MD, którego zadaniem jest :

a)ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka,

b)ocena stopnia aklimatyzacji i funkcjonowania w grupie rówieśniczej i innych, istotnych spraw związanych z pobytem dziecka w placówce.

2.Przewodniczącym Zespołu Konsultacyjnego MD jest Kierownik Sekcji.

3.W skład zespołu wchodzi co najmniej trzech pracowników Sekcji oraz w razie potrzeby inne osoby, np. pracownik socjalny, logopeda, psycholog.

4.Kierownik Sekcji raz na 6 miesięcy oraz w razie potrzeby powołuje i przewodniczy Zespołowi Konsultacyjnemu MD.

5.Regulamin Rekrutacji na dany rok opiekuńczy jest ustalany zarządzeniem przez Dyrektora DDP.

Rozdział III Zasady kwalifikacji do Sekcji oraz odpłatności za pobyt

§ 6

1.Rodzice/opiekunowie ubiegając się o przyznanie prawa pobytu w sekcji dla dziecka składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi”, a rodzice/opiekunowie dzieci aktualnie korzystających z usług Sekcji składają „Deklarację kontynuacji pobytu w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” - dokumenty te stanowią załącznik do regulaminu rekrutacji

2. Harmonogram rekrutacji na dany rok opiekuńczy określa regulamin rekrutacji.

3.Po zakończeniu rekrutacji karty zgłoszeniowe można składać w trakcie całego roku opiekuńczego.

4.Kwalifikacji dzieci dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w drodze zarządzenia na dany rok opiekuńczy.

5. Przyznanie prawa pobytu w sekcji uzależnione jest od posiadanych wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.

6. Przy spełnianiu kryteriów przez większą ilość chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 7

Kwalifikacja dzieci do sekcji odbywa się wg kryteriów i zasad wynikających z regulaminu rekrutacji.

§ 8

1.Pobyt dziecka wraz z zakresem usług w Dziennym Domu Pomocy w Sekcji MD jest odpłatny.

2.Zasady odpłatności określa uchwała Rady Miasta Oświęcim.

3.Indywidualną wysokość odpłatności określa decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

4.Cenę posiłków określa dyrektor Dziennego Domu Pomocy w formie postanowienia.

5.Rodzice/opiekunowie dziecka ponoszą odpłatność w wysokości stałej opłaty miesięcznej określonej w decyzji o której mowa w ust. 3 oraz opłaty za posiłki wg faktycznej liczby dni pobytu dziecka w ośrodku.

6.Rodzice/opiekunowie nie ponoszą odpłatności za pobyt za okres nieobecności dziecka spowodowanej pobytem w szpitalu i sanatorium. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą powyżej 30 dni kalendarzowych rodzice/opiekunowie ponoszą 50 % należnej odpłatności. Odpłatność naliczana jest proporcjonalnie za okres ww. nieobecności.

7.Odpłatność za świadczone usługi należy uiszczać na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozdział IV Zakres usług świadczonych przez Sekcję

§ 9

Sekcja MD świadczy następujące usługi dla małych dzieci:

1. Usługi pielęgnacyjno - opiekuńcze:

a) pobyt wraz z zapewnieniem bezpośredniej, stałej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej

b) wyżywienie uwzględniające obowiązujące normy żywieniowe:

(4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek),

c) zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka,

d) kształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dzieci,

e) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

2. Usługi wspomagające:

a) zapewnienie świadczeń rekreacyjno – kulturalnych,

b) organizowanie zajęć dydaktycznych, muzycznych, manualnych, ruchowych i innych,

c) współpraca z rodzicami w procesie pielęgnacji i wychowania dziecka,

d) diagnoza i terapia logopedyczna,

e) dogoterapia.

§ 10

1. Dzieci przebywające w Sekcji korzystają z pomieszczeń:

a) trzech bawialni – dla każdej grupy wiekowej, wyposażonych w zabawki, kąciki tematyczne, sprzęt muzyczny,

b) dwóch szatni,

c) dwóch sypialni,

d) dwóch jadalni,

e) trzech łazienek dostosowanych dla małych dzieci,

2. Dzieci przebywające w Sekcji MD mają możliwość korzystania z ogrodu należącego do ośrodka.

Rozdział V Prawa i obowiązki rodziców /opiekunów dziecka

§ 11

1.Rodzice/opiekunowie dziecka uczęszczającego do Sekcji MD mają prawo, w szczególności do:

a) godnego i równego traktowania ich dziecka,

b) pełnej informacji o dziecku, w zakresie związanym z jego pobytem w Sekcji MD,

c) udzielenia pierwszej pomocy dziecku w nagłych przypadkach,

d) zaspakajania biologicznych i psychospołecznych potrzeb dziecka,

e) rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez kierownika Sekcji wnoszonych skarg

i wniosków.

§ 12

1. W pierwszym dniu pobytu dziecka/dzieci rodzice/ opiekunowie dzieci zobowiązani są do dostarczenia:

a)aktualnego zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Sekcji MD,

b)smoczka z zatyczką – jeśli dziecko używa,

c)kołderki lub kocyka w poszewce o wymiarach co najmniej 95x130,

d)odzieży na zmianę (dwa komplety),

e)piżamki,

f)śliniaków 5 szt. (o wymiarach 28x40),

g)ręcznika z zawieszką (30 x50),

h) pampersów min. 5 szt. na dzień,

i)pantofli lub bucików na stabilnej podeszwie,

j)teczki z gumką na prace plastyczne,

k)chusteczek nawilżających – 1x na kwartał,

l)chusteczek higienicznych do nosa (pudełko) 1x na kwartał,

ł)pisemnego upoważnienia osoby lub osób dorosłych, które mogą odbierać dziecko/dzieci z ośrodka (upoważnienia ustne lub telefoniczne nie będą respektowane).

2.Rodzice/opiekunowie winni podpisać wszystkie osobiste rzeczy dziecka.

3.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udzielenia istotnych informacji o dziecku/dzieciach, potrzebnych do zamieszczenia w „Karcie dziecka” prowadzonej na oddziale.

§ 13

1.Do obowiązków rodziców/ opiekunów dziecka uczęszczającego do Sekcji MD należy:

a)przyprowadzanie dziecka zdrowego i czystego - w przypadku zaobserwowania u dziecka w czasie przyjęcia objawów chorobowych dziecko nie zostaje przyjęte

b) przyprowadzanie dziecka do ośrodka w godz. od 6.00 do 8.00,

c)odbieranie dziecka najpóźniej do godz. 16,00 osobiście lub przez upoważnione osoby dorosłe,

d) uiszczanie terminowo należnych opłat za pobyt dziecka,

e)udzielanie personelowi rzetelnych informacji w zakresie stanu zdrowia dziecka oraz rozwoju psychoruchowego,

f) uczestniczenie w zebraniach rodziców,

g) zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów.

§ 14

1.W trakcie pobytu dziecka w ośrodku rodzice zobowiązani są do :

a) informowania Kierownika Sekcji o nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami,

b)w przypadku odesłania dziecka z powodu podwyższonej temperatury, po przebyciu choroby zakaźnej bądź po nieobecności trwającej powyżej 14 dni do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od pediatry stwierdzającego brak przeciwwskazań do korzystania przez dziecko z usług Sekcji.

§ 15

1.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zakładania dzieciom kolczyków, łańcuszków, pierścionków itp. ozdób.

2. Personel Sekcji nie odpowiada za przyniesione przez dzieci zabawki oraz przedmioty wartościowe.

§ 16

Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przyjęcia do wiadomości postanowień w nim zawartych, co potwierdza stosownym oświadczeniem, które jest umieszczone w dokumentacji Sekcji.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 17

W sprawie uwag, wniosków i skarg przyjmuje Kierownik Sekcji lub Dyrektor DDP codziennie od godz 7.00 do godz. 15.00

§ 18

Regulamin obowiązuje od 29.01.2018r.

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu