Sekcja MD

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO SEKCJI OPIEKI NAD MAŁYMI DZIECMI

W DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU

NA ROK OPIEKUŃCZY 2018/2019

Rozdział I Zasady Postępowania Rekrutacyjnego

§ 1

  1. Ze świadczeń Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi, mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie miasta Oświęcim.

  2. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyznanie prawa pobytu dla dziecka w Sekcji MD zobowiązani są do złożenia w sekretariacie DDP w Oświęcimiu prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (wniosek dostępny jest w placówce oraz na stronie internetowej DDP w Oświęcimiu.

  3. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na nowy rok opiekuńczy mają dzieci kontynuujące pobyt na podstawie złożonych „Deklaracji kontynuacji pobytu w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

  4. Rekrutacja na pozostałe wolne miejsca w Sekcji odbywać się będzie w oparciu o kryteria punktowe przedstawione w poniższej tabeli:

Lp. Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 1 Dziecko dwóch pracujących rodziców/dziecko pracującego samotnego rodzica – 10 pkt

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 2

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje – 5 pkt

 

j.w.
 3 Wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę – 5 pkt

Wniosek MOPS lub innych instytucji wspomagających rodzinę

 

4. Do pobytu w Sekcji zostają zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów, a w przypadku równej liczby punktów wg kolejności zgłoszeń. Podczas kwalifikacji na wolne miejsca uwzględniany będzie również wiek dziecka i limity miejsc w poszczególnych oddziałach.

5. Nie rozpoczęcie pobytu dziecka w Sekcji MD przez okres 2 m – cy od dnia przyznania prawa pobytu skutkuje wnioskiem o zakończenie przyznania prawa pobytu.

6. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc dla dzieci, które chcą rozpocząć pobyt w trakcie trwania roku opiekuńczego (tj. po 1 października 2018 r.) pomimo uzyskania wysokiej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i wysokiego rankingu w kolejności zgłoszeń. Dzieci te są kwalifikowane na listę oczekujących, z numerem odpowiadającym ilości uzyskanych punktów oraz zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

7. Jeżeli w trakcie roku opiekuńczego/ w trakcie postępowania o przyznanie prawa pobytu zwalnia się miejsce w Sekcji rodzice/opiekunowie są zawiadamiani o możliwości przyjęcia dziecka z listy oczekujących.

8. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości Sekcji MD do przyjęcia dziecka z listy oczekujących odmawia lub chce przesunąć termin przyjęcia na późniejszy, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.

Rozdział II Skład i zadania Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

1.O przyjęciu do Sekcji MD decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

2.W skład komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  • Kierownik Sekcji MD - przewodniczący komisji,

  • Przedstawiciele kadry dydaktyczno – opiekuńczej - członkowie komisji.

3.Komisja Rekrutacyjna prowadzi rejestr złożonych w DDP w Oświęcimiu „Wniosków o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi”

 

4. Komisja dokonuje kwalifikacji dzieci do poszczególnych oddziałów wg wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka.

 

5.Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego załącznikiem w ostatnim etapie postępowania jest :

  • lista dzieci przyjętych do Sekcji MD,

  • lista dzieci oczekujących na przyjecie do Sekcji MD (lista oczekujących).

6.Komisja informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Sekcji MD poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń umieszczonej w budynku DDP w Oświęcimiu oraz na stronie internetowej www.ddposwiecim.pl.

Rozdział III Harmonogram Postępowania Rekrutacyjnego

§ 3

ETAPY TERMINY DZIAŁANIA
Etap I

1.03.2018 r.-

14.03.2018r.

Składanie „Deklaracji kontynuacji pobytu w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi”.
Etap II

15.03.2018 r.-

3.04.2018r.

 

 

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” na pozostałe wolne miejsca  w siedzibie DDP w Oświęcimiu – sekretariat - od 15 marca 2018r. od godz. 6.00

Zapisy dzieci w formie elektronicznej – wnioski należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski o przyjęcie dziecka wysłane drogą elektroniczną w pierwszym dniu rekrutacji będą rejestrowane po zapisach dokonanych osobiście.

Etap III

18.04.2018 r.-

27.04.2018r.

Kwalifikacja dzieci do oddziałów przez Komisję Rekrutacyjną.
30.04. 2018r. Wyniki rekrutacji – listy dzieci przyjętych dostępne będą w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej DDP.

Rozdział IV Postanowienia końcowe

§ 4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2018r.


 

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” 

w siedzibie DDP w Oświęcimiu – sekretariat - od 15 marca 2018r. od godz. 6.00

 Wnioski  wysłane drogą elektroniczną w pierwszym dniu rekrutacji będą

rejestrowane po zapisach dokonywanych osobiście


Pobierz wniosek o przyjęcie/kontynuację pobytu dziecka - sekcja opieki nad małymi dziećmi

bip Oswiecim
©2019 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu